Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Missie/Visie

Vanuit een veilige en relatief kleinschalige omgeving bouwen wij samen met leerlingen, leerkrachten en ouders aan de ontwikkeling van ieder kind. Deze ontwikkeling beperkt zich niet tot taal en rekenen maar richt zich ook op vaardigheden die in de hedendaagse maatschappij nodig zijn, zoals samenwerken, communiceren, probleem oplossen, creativiteit en kritisch denken.

De Dr. H. Bavinckschool is een school in beweging. Wij blijven zoeken naar onderwijs waarbij alle leerlingen maximaal van het onderwijsaanbod kunnen profiteren. In een snel veranderende maatschappij is het belangrijk om mee te bewegen en ons onderwijs hierop aan te passen. Als team willen we ook blijven leren (van en met elkaar).

Ouders zijn nauw betrokken in de school en wij willen in deze samenwerking blijven investeren.

Als school willen wij ons in de nabije toekomst ontwikkelen als een duurzame en groene school en zo positief bijdragen aan het milieu en respect voor de aarde waarop wij leven. We willen ons bewust zijn van ons rentmeesterschap op deze aarde en dit overdragen aan de kinderen.

Relatie, competentie en autonomie zijn belangrijke sleutelwoorden in ons onderwijs en zien wij als voorwaarden voor een goede motivatie van leerlingen. Wij hechten veel waarde aan een goed persoonlijk contact (relatie) tussen de leerkrachten en leerlingen.