Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Nieuwe Leerlingen

Nieuw Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem van start

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om in de loop van dit schooljaar een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling.

De kern van het beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar verwachting) vijf dichtstbijzijnde basisscholen voorrang.

Via de gemeente ontvangt u het aanmeldformulier voor uw kind. U meldt uw kind aan door op de school van uw eerste keuze het aanmeldformulier in te leveren. Vanaf januari 2018 kan u uw kind met dit aanmeldformulier bij onze school aanmelden. Ook als er al een broertje of zusje op school zit, zal u dit formulier bij ons moeten inleveren.

Als u uw kind in het verleden op onze school heeft aangemeld, zal u uw kind opnieuw met het aanmeldformulier moeten aanmelden. Wanneer u hierbij een schriftelijk bewijs kunt tonen waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, krijgt u gegarandeerd een plaats. Deze overgangsmaatregel geldt uitsluitend in het invoeringsjaar van het plaatsingsbeleid, dat wil zeggen: voor de kinderen die geboren zijn in 2015.

Kinderen die tot de doelgroep van dit plaatsingsbeleid behoren, kunnen tot januari 2018 op geen enkele Haarlemse school worden aangemeld. Voor verdere informatie over het plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de directeur. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek.

Wanneer uw kind geplaatst is op de Bavinckschool:

- Drie maanden voor de 4e verjaardag van uw zoon/dochter ontvangt u een intakeformulier met daarbij de naam van de leerkracht van groep 1. Deze leerkracht zal z.s.m. na ontvangst van de brief contact met u opnemen voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek zal tevens worden afgesproken op welke 5 dagdelen uw zoon/dochter komt wennen. Over het algemeen zijn dat 5 dagdelen voor de 4e verjaardag.

- De intake vindt altijd met de nieuwe leerkracht plaats. Daar waar er meer zorg is rond uw zoon/dochter zal onze intern begeleider bij het intakegesprek zijn. U kunt daar vanzelfsprekend ook zelf om vragen, maar in alle gevallen zal de leerkracht u daarvan op de hoogte stellen.

- De 4e verjaardag is de dag dat leerlingen starten in groep 1.
Uitzonderingen daarbij zijn:

* de decembermaand. In bijna alle gevallen starten deze leerlingen in januari na de kerstvakantie.
* de maand voor de zomervakantie. Afhankelijk van het begin van de zomervakantie en de 4e verjaardag kijkt de leerkracht samen met u naar de startdatum. Nog voor de vakantie of direct in het nieuwe schooljaar.

Klik hier om de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ online te bekijken.